L’objectiu d’aquest projecte és la promoció, foment i desenvolupament sostenible del patrimoni cultural local de caràcter industrial alcoià denominat “Fàbriques de Primeres Aigües” situat a la conca del Molinar.

L’actuació consistent en treballs destinats a la protecció, conservació i recuperació sobre béns patrimoni cultural de la ciutat d’Alcoi i la seva posada en valor.

Amb data 2 de maig de 2018 dóna començament el procés de Participació Ciutadana per a l’actuació “Rehabilitació dels edificis industrials de “Primera Aigua” en el Conjunt Històric del Molinar”. Adjuntem memòria tècnica del projecte.

El termini per a fer aportacions i/o suggeriments és de 15 dies hàbils; el dit termini comença el 2 de maig de 2018 i finalitza el 22 de maig de 2018.

Les aportacions les poden remetre al correu electrònic

alcoiparticipa@alcoi.org

Pròxima jornada participativa oberta a la ciutadania, per donar a conèixer i fer aportacions, del projecte “Rehabilitació dels edificis industrials de “Primera Aigua” en el Conjunt Històric del Molinar”, el dimarts 8 de maig de 2018 a les 19:00 hores en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alcoi

El termini per a fer aportacions i/o suggeriments finalitzarà el dia 24 de maig de 2018.

Acabat el procés de Participació Ciutadana per a l’actuació «Memòria Tècnica – Posada en valor del Conjunt Industrial del Molinar – Fàbriques de Primeres Aigües», vistes les al·legacions, aportacions i suggeriments presentats, el Departament corresponent ha informat:

Primer

Pel que fa a que el citat projecte s’incardine en un Projecte Integral o Pla Director del Molinar, es considera molt convenient la redacció del mateix. No obstant això, la pressa de la convocatòria d’ajudes de fons FEDER a aquest tipus de projectes no ha permès disposar d’aquest document que planifiqui, coordini i estructuri els futurs projectes que afectin tot el patrimoni industrial de la conca del Molinar. En aquest document s’establirien les prioritats de les actuacions de rehabilitació, la dotació d’accessos i itineraris, la definició d’usos, etc.

Segon

L’esmentada Memòria Tècnica no incloïa l’apartat corresponent al tractament arqueològic de les obres, però, sí que es disposa del corresponent pressupost i del projecte de seguiment arqueològic de les obres (arqueòleg Jesús Moratalla Jávega, Universitat d’Alacant), que està pendent de autorització per part de la D.G. de Cultura i Patrimoni (Conselleria de Cultura).

Tercer

Pel que fa a criteris de restauració es refereix, el projecte definitiu disposa d’un Informe Favorable de Viabilitat Patrimonial, de data 22-01-2018, emès per la D. G. de Cultura i Patrimoni.

Quart

Pel que fa al “sistema hidràulic”, el projecte inclou la recuperació de les rodes hidràuliques i la rehabilitació de la sèquia, en l’àmbit de l’actuació.

Cinquè

El Centre d’Interpretació de la Societat Industrial, té prevista la seva ubicació al Molí del Ferro (fàbrica d’Els Solers), d’acord amb un posterior projecte en curs de redacció. Aquestes instal·lacions disposaran de tots els mitjans audiovisuals, recursos didàctics, etc., que puguin contribuir a un millor coneixement del procés d’industrialització d’Alcoi, així com dels valors del patrimoni històric i natural del Molinar.

Sisè

Pel que fa al nom dels edificis a intervenir en aquest Projecte, es considera adequat denominar cadascuna de les fàbriques d’acord són citades en la documentació històrica: “Molí Nou del Ferro”, “Molí Vell del Ferro” i “Molí del Ferro” ( per a Els Solers). Aquesta proposta per denominar les tres fàbriques haurà de consolidar-se de forma oficial tant en la redacció de futurs projectes com en la senyalística i la informació que a partir d’ara es generin. No obstant això, els edificis hidràulics que es localitzen en el curs alt del riu Molinar es coneixen com “Fàbriques de Primera Aigua”.

A continuació poden consultar els arxius de portada y memòria del projecte.

El projecte complet pot consultar-se en l’Oficina Municipal de Patrimoni.