INTRODUCCIÓ

Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant un procés democràtic en què la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal.

Els Pressupostos Participatius tenen com a objectiu principal la participació directa de la ciutadania en aquest procés, a fi d’establir les seues demandes i preocupacions principals en matèria d’inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual de l’any següent.

La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per al 2024 és de 400.000 €, dels quals 320.000 € van destinats a propostes d’inversió i 80.000 € a propostes de despesa corrent en béns i serveis (projectes de sensibilització, activitats).

L’objectiu principal és conformar una ciutadania activa amb la ciutat. A més, amb els pressupostos participatius, s’estableix una priorització de les demandes i necessitats de les veïnes i veïns d’Alcoi sobre les inversions de l’Ajuntament. L’obertura d’una part de la gestió municipal pretén millorar la relació entre ciutadania i administració, facilitar la transparència, permetent un aprofundiment democràtic en les institucions públiques, potenciant la intel·ligència col·lectiva, democratitzant la presa de decisions i fomentant el diàleg entre veïnes i veïns.

El Pressupost Participatiu fomenta la participació directa dels veïns i veïnes a fi d’establir les necessitats quotidianes principals de la ciutat, i incloure-les en el pressupost anual del municipi, prioritzant les més importants i realitzant un seguiment dels compromisos obtinguts.

A més de decidir una part del pressupost municipal, els Pressupostos Participatius pretenen també:

• Promoure que la ciutadania puga convertir-se en protagonista activa del que ocorre a la ciutat, aprofundint així en una democràcia participativa, de presa de decisions.

• Buscar, entre tots i totes, solucions que es corresponguen amb les necessitats i desitjos reals que tenim. 

 • Aconseguir una major transparència, eficiència i eficàcia en la gestió municipal, en compartir entre representants polítics, personal tècnic i ciutadania el debat sobre en què es gastaran els nostres impostos.

• Fomentar la reflexió activa i la solidaritat a fi que els veïns i veïnes tinguen l’oportunitat de conéixer i dialogar sobre els problemes i demandes de la resta.

• Millorar la comunicació entre administració i ciutadania, generant espais de debat entre representants polítics, veïnes i veïns, col·lectius, i personal tècnic.

D’una banda, els capítols dels ingressos són: impostos directes, impostos indirectes, taxes, preus públics i altres ingressos, transferències corrents, ingressos patrimonials, transferències de capital, actius i passius financers. D’altra banda, els capítols de les depeses són: despeses de personal, corrents en béns i serveis, financers, transferències corrents, inversions reals, transferències de capital, actiu i passius financers.

Els pressupostos participatius que es decideixen en 2023, s’executaran a partir de 2024. Estan dotats amb 400.000 €. Aquesta quantitat es dividirà en dues parts: 320.000 € que es destinaran a inversions, i 80.000 € destinats a despeses corrents en béns i serveis.

La participació en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a la ciutat d’Alcoi el dia 1 d’agost de 2023.

El Presuppost participatiu és un procés obert i de caràcter universal per a tota la ciutadania. Qulsevol persona pot assitir als tallers, realitzar propostes i votar.

Empoderament de la ciutadania, informació pública, transparència, igualtat, inclusió, perspectiva de gènere, solidaritat territorial i rendició de compters.

A més, tamé es basen en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible:

1.Fi de la pobresa

2.Fam zero

3.Salut i benestar

4.Educació de qualitat

5.Igualtat de gènere

6.Aigua neta i sanejament

7.Energia assequible i no contaminant

8.Treball decent i creixement econòmic

9.Indústria, innovació i infraestructures

10.Reducció de les desigualtats

11.Ciutats i comunitats sostenibles

12.Acció pel clima

13.Producció i consums responsables

14.Protegir la vida submarina

15.Protegir els ecosistemes terrestres

16.Pau justícia i institucions sòlides

17.Aliances per a aconseguir els objectius

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies: en els tallers participatius, en les urnes, o  telemàticament (a través de la pàgina web).

Les propostes en línia són individuals i s’hauran de presentar amb el DNI.

Per a les propostes presentades en les urnes, hi haurà un imprés en què es podrà presentar la proposta, tot indicant el DNI.

LES PROPOSTES

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies: presencialment en els tallers participatius, en les urnes o telemàticament (a través de la pàgina web).

Cada persona podrà presentar un nombre màxim de 5 propostes. Haurà d’identificar-se amb el seu DNI, per a l’opció presencial en les urnes i per a l’opció en línia.

Les propostes han de:

 • Ser concretes, de fàcil execució que genere oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la.
 • Beneficiar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, sense provocar desequilibris entre els barris.
 • Ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 • Ser sostenibles en els àmbits socials, econòmics i territorials. Que tinga continuïtat a llarg termini.
 • Estar basades en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquelles propostes que estiguen incloses dins dels criteris de no-viabilitat recollits en aquest guió, no passaran a la fase de valoració ni a la de votació. Aquelles que siguen factibles de reformulació per a ser viables, seran comunicades a la persona que les proposa via email.

Els criteris de no-viabilitat d’una proposta són els següents:

 1. No és una inversió o una despesa corrent en bens o serveis
 2. El seu cost aproximat supera els 320.000€ per a projectes d’inversió o 80.000€ per a despesa
 3. Està duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament
 4. No és competència municipal.
 5. Inconvenients tècnics aliens a l’Ajuntament que impedeixen la seua execució
 6. Falta concreció per poder fer la valoració tècnica o engloba més d’una proposta
 7. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius. A més d’un impacte ecològic negatiu

En els següents punts d’ubicació hi hauran fullets per omplir les propostes de la ciutadania de manera física:

Les propostes són individuals i s’haurà de fer constar el DNI de la persona que la presenta.

Por internet a la pàgina web http://alcoiparticipa.com

Una vegada realitzades les propostes en la pàgina web http://alcoiparticipa.com, perquè

aquestes puguen passar a la fase de valoració, cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de 50 avals rebuts per part dels veïns i les veïnes que participen en el procés.

Cada persona amb el seu DNI pot avalar fins a cinc propostes, però només un aval per proposta.

Es defineixen com a grups de treball voluntari integrats per la ciutadania, on es treballaran, en una primera part, les necessitats de la ciutat i en una segona es faran les propostes que milloren el global de la ciutat, d’acord amb els criteris del bé comú, de la representativitat, de la inclusió, sostenibilitat, innovació.

Qualsevol ciutadà o ciutadana que ho desitge pot participar en els tallers oberts a la ciutadania, de la mateixa manera, qualsevol col·lectiu social de la ciutat podrà col·laborar en la promoció i recollida de propostes ciutadanes. Les votacions es realitzaran a títol individual.

Es realitzaran diferents tallers participatius:

Els dimecres 20 i 27 de setembre i 25 d’octubre a les 18h a la seu de l’Associació Veïnal Zona Nord.

Les propostes que siguen seleccionades en els tallers, obtindran un segell d’autenticació i passaran a ser les primeres en la llista de votacions; a més a més, no necessitaran els 50 avals.

Inscripcions telefonant al 96 553 72 02 o enviant un correu electrònic a alcoiparticipa@alcoi.org

Un cop realitzades les propostes a la pàgina web http://alcoiparticipa.com, perquè aquestes puguin passar a la fase de valoració, cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de 50 avals rebuts per part dels veïns i veïnes que participen en el procés.

Cada persona amb el seu DNI pot avalar fins a cinc propostes, però només un aval per proposta.

El Departament de Participació Ciutadana és l’encarregat de la canalització de les propostes ciutadanes.

Les seues funcions principals són:

 • Avaluació del procés del Pressupost Participatiu de l’any anterior i modificació, si és procedent, del present reglament per a la seua aplicació en l’anualitat següent.
 • Desestimar les propostes que no posseïsquen els criteris de viabilitat exposats en aquest guió.
 • Resolució de conflictes que pogueren produir-se al llarg del procés.
 • Assessorament als departaments de l’Ajuntament que tinguen propostes per a valorar.
 • Priorització de les propostes d’acord amb el nombre de vots obtinguts.
 • Seguiment dels acords adoptats per a l’execució de les propostes.
 • Seguiment de les propostes desestimades i de la reformulació per a que siguen viables.

Del 18 d’octubre al 24 d’octubre de 2021, l’equip del Departament de Participació Ciutadana s’encarregarà de recollir les propostes de les urnes i d’introduir-les en línia al sistema.

Els tècnics municipals de cada departament faran una valoració individual de cada proposta rebuda. Aquesta valoració implica:

 • Determinar la viabilitat administrativa, tècnica i/o econòmica de les propostes.
 • Desestimar les propostes que no complisquen amb els criteris de viabilitat.
 • Realitzar una valoració econòmica de les propostes.

Les propostes que siguen desestimades per excedir el límit del pressupost econòmic destinat per als pressupostos participatius, es traslladaran als departaments municipals competents per si poden assumir-les amb el seu pressupost ordinari, però no seran vinculants.

El Departament de Participació Ciutadana recollirà les propostes valorades pels departaments municipals i confeccionarà la llista de propostes que ixen a votació, així com la llista de les propostes desestimades pels tècnics municipals.

Una vegada recollides totes les propostes que disposen d’un suport de 50 avals, revisades pel Departament de Participació Ciutadana, valorades pels tècnics dels  departaments municipals competents i que siguen viables, es faran publiques per a la seua votació.

Les primeres propostes de la llista de votació seran aquelles formulades i seleccionades pels tallers participatius i disposaran d’un segell d’autentificació.

Per a poder votar serà necessari el DNI. Es comprovarà que el DNI és correcte i que està en el cens com a votant.

Cada persona podrà votar fins a cinc propostes, de les quals un màxim de tres seran per a propostes d’inversió.

Els resultats de les votacions de les propostes s’anunciarà abans del 31 de desembre.

No hi ha un nombre de propostes concret. Cada proposta té un cost aproximat i en aquest procés se seleccionaran les propostes més votades fins arribar als 320.000 € consignats per a inversions i 80.000 € consignats per a despesa corrent.