INTRODUCCIÓ

Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant un procés democràtic en el qual la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal.

Els Pressupostos Participatius tenen com a principal objectiu la participació directa de la ciutadania en aquest procés, per tal d’establir les seues principals demandes i preocupacions en matèria d’inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual de l’any següent.

La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per al 2021 és de 400.000 €, dels quals 320.000 € van destinats a propostes d’inversió i 80.000 € a propostes de despesa corrent.

El principal objectiu és conformar una ciutadania activa amb la ciutat. A més, amb els pressupostos participatius, s’estableix una priorització de les demandes i necessitats de les veïnes i veïns d’Alcoi sobre les inversions de l’Ajuntament. L’obertura d’una part de la gestió municipal pretén millorar la relació entre ciutadania i administració, facilitar la transparència, permetent un aprofundiment democràtic en les institucions públiques, potenciant la intel·ligència col·lectiva, democratitzant la presa de decisions i fomentant el diàleg entre veïnes i veïns.

El Pressupost Participatiu té com a principal objectiu la participació directa dels veïns i veïnes per tal d’establir les principals necessitats quotidianes de la ciutat, i incloure-les en el pressupost anual del municipi, prioritzant les més importants i realitzant un seguiment dels compromisos assolits.

A més de decidir part del pressupost municipal els Pressupostos Participatius també pretenen:

 • Promoure que la ciutadania no siga simple observadora dels esdeveniments i decisions, i que puga convertir-se en protagonista activa del que passa a la ciutat, aprofundint així en una democràcia participativa.
 • Buscar, entre tots i totes, solucions que es corresponguen amb les necessitats i desitjos reals que tenim.
 • Aconseguir una major transparència, eficiència i eficàcia en la gestió municipal, al compartir entre representants polítics, personal tècnic i ciutadania el debat sobre en què es gastaran els nostres impostos.
 • Fomentar la reflexió activa i la solidaritat ja que els veïns i veïnes tenen l’oportunitat de conèixer i dialogar sobre els problemes i demandes de la resta.
 • Millorar la comunicació entre administració i ciutadania, generant espais de debat entre representants polítics, veïns / es, col·lectius i personal tècnic.

Com veiem, els objectius no poden ser més ambiciosos, però serà el treball concret i quotidià sobre cadascuna de les fases que conforma aquest manual el que ens indique quin és el grau d’assoliment de les diferents dimensions que justifiquen la implementació d’un Pressupost Participatiu .

El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de manera conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) i les previsions de drets (ingressos) que s’han de liquidar durant l’exercici (any natural) amb l’aprovació de Ple municipal. A més, està estructurat amb la classificació: orgànica o per àrees, funcional i econòmica (ingressos / despeses), i dins d’aquesta, per capítols.

D’una banda, els capítols dels ingressos són: impostos directes, impostos indirectes, taxes, preus públics i altres ingressos, transferències corrents, ingressos patrimonials, alienació d’inversions, transferències de capital, actius i passius financers. D’altra banda, els capítols de les despeses són: despeses de personal, corrents en béns i serveis, financers, transferències corrents, inversions reals, transferències de capital, actiu i passius financers.

Els pressupostos participatius que es decideixen en 2020, s’executaran a partir de 2021. Estan dotats amb 400.000 €. Aquesta quantitat es dividirà en dues parts: 320.000 € que es destinaran a inversions, i 80.000 € destinats a despeses corrents en béns i serveis.

La participació en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a la ciutat d’Alcoi a data 28 de setembre de 2020.

El Pressupost Participatiu és un procés obert i de caràcter universal per a tota la ciutadania. Qualsevol persona pot assistir als tallers, fer propostes i votar.

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies: presencialment en els tallers participatius, a les urnes o telemàticament (a través de la pàgina web).

Les propostes via online són individuals i s’hauran de presentar amb el DNI.

Per a les propostes presentades a les urnes, hi haurà un imprès en el qual es podrà presentar la proposta, amb el DNI.

INICI CAMPANYA PUBLICITÀRIA

Del 7 de setembre al 27 de setembre de 2020 es desenvoluparà la campanya publicitària de Pressupostos Participatius 2021.

LES PROPOSTES

Les propostes podran ser d’inversió o de despesa corrent.

Estarien englobades en quatre àmbits:

A) MOBILITAT-ACCESSIBILITAT: accessos a la ciutat, zones d’estacionament, semàfors, pas de vianants, rotondes, voreres, carrils bici, clavegueram, il·luminació viària, conversió en zona de vianants de carrers.

B) espais oberts i PÚBLICS: Equipaments de parcs i jardins, mobiliari, zones infantils, zones per a gossos, paratges, vies verdes, Racó de Sant Bonaventura, Font Roja, Sant Antoni, Barranc de l’Cint, Xorrador, repoblació, horts socials i escolars , paratges naturals, solars i places.

C) EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES: Millora d’instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres juvenils, centres de gent gran, etc.), rehabilitació d’edificis públics (centre històric, edificis municipals, monuments històrics, altres zones d’interès), innovació i noves tecnologies (panells solars, punts de recàrrega cotxes elèctrics, etc.), contenidors. Adquisició de material per a la seva cessió a les entitats locals.

D) PROJECTES MUNICIPALS: Campanyes, Campanyes Educatives, Activitats Socioculturals (formatives, recreatives, lúdiques, etc.).

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies: presencialment als taller participatius i en les urnes, i telemàticament (a través de la pàgina web).

Cada persona podrà presentar un nombre màxim de 5 propostes. S’haurà d’identificar amb el seu DNI, per l’opció presencial a les urnes i per l’opció en línia.

El període de presentació de propostes serà des de les 12:00h del dia 28 de setembre fins les 00:00h del dia 18 d’octubre de 2020.

Les propostes han de:

 • Ser una proposta concreta, de fàcil execució que genere oportunitats a la zona per millorar-la i potenciar-la.
 • Beneficiar el màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, però que no provoqui desequilibris entre els barris.
 • Ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 • Ser innovadores, idea nova i original.
 • Ser sostenibles (que tinga continuïtat a llarg termini en els àmbits socials, econòmics i territorials).

Aquelles propostes que estiguen contemplades dins dels criteris de no viabilitat recollits en aquest guió, no passaran a la fase de valoració ni a la de votació.

Els criteris de no viabilitat d’una proposta són els següents:

 • No és una inversió o una despesa corrent en béns o serveis.
 • El seu cost aproximat supera els 320.000 € o 80.000 € respectivament.
 • Està duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha estat seleccionada.
 • Per excessives dificultats tècniques o administratives.
 • No és competència municipal.
 • Està contemplada com un servei bàsic que ha de prestar l’Ajuntament, recollida en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana .
 • No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius.
 • Està pendent de realització d’un procés participatiu perquè ja ha estat seleccionada en altres anys o en fase d’execució.
 • Altres: la proposta no s’estima adequada.

En els següents punts d’ubicació hi hauran fullets per omplir les propostes de la ciutadania de manera física:

NOTA: En cas de declaració d’estat d’alarma sanitària o de confinament, es reduiran les urnes a aquells espais que romanguin oberts i sempre garantint les mesures de prevenció amb l’objecte de protegir la salut publica.

Les propostes són individuals i s’haurà de fer constar el DNI de la persona que la presenta. La setmana del 19 al 25 d’octubre de 2020 el equip del Departament de Participació Ciutadana s’encarregarà de recollir les propostes de les urnes i d’introduir-les al sistema en línia perquè la ciutadania puga fer els avals d’aquestes.

Aquesta setmana es farà la primera classificació de les propostes, per descartar aquelles que s’estimen que no són viables perquè reuneixen algun dels criteris de no viabilitat. La resta de propostes passaran a ser valorades pels tècnics i personal competent dels diferents departaments de l’Ajuntament d’Alcoi.

Por internet a la pàgina web http://alcoiparticipa.com

Es defineixen com a grups de treball voluntari integrats per la ciutadania, on es treballaran en una primera part les necessitats de la ciutat i en una segona es faran les propostes que milloren el global de la ciutat, d’acord amb el criteris del bé comú, de la representativitat, de la inclusió, sostenibilitat, innovació.

Qualsevol ciutadà o ciutadana que ho desitge pot participar en els tallers oberts a la ciutadania, de la mateixa manera, qualsevol col·lectiu social de la ciutat, podrà col·laborar en la promoció i recollida de propostes ciutadanes. Les votacions es realitzaran a títol individual.

Es realitzaran dos tallers participatius:

1. Els dies 6 i 13 d’octubre en horari de 18:00 a 20:00 hores. (Detecció de necessitats).

2. Els dies 8 i 15 d’octubre en horari de 18:00 a 20:00 hores. (Propostes).

Es realitzaran a la sala multiusos de el Centre Cervantes Jove.

Del 19 al 25 d’octubre es realitzarà un assessorament informatiu per part de l’equip tècnic de l’Ajuntament de les propostes treballades en els tallers, on s’aconsellaran idees i reformulacions perquè les propostes siguen més viables o bé, es comunicarà que les propostes no són viables tal com estan redactades per motius tècnics o perquè no segueixen alguns dels criteris de viabilitat.

Un cop treballades les propostes i amb la presentació de l’assessorament informatiu de l’equip tècnic de l’Ajuntament, es realitzarà un taller de concreció, redisseny i priorització de les propostes els dies 3 i 5 de novembre, en horari de 18:00 a 20:00 hores , a la sala multiusos de el Centre Cervantes Jove.

Les propostes que siguen seleccionades (d’acord amb els criteris de priorització), obtindran un segell d’autenticació i passaran a ser les primeres en la llista de les votacions. No necessitaran els 50 avals.

Tant per al sistema d’urnes com per als tallers participatius, es tindran sempre en compte les recomanacions del Ministeri de Sanitat i es compliran estrictament les mesures de protecció bàsiques i recomanacions establertes per protegir la salut i seguretat dels ciutadans i contenir la propagació de la COVID-19.

Un cop realitzades les propostes a la pàgina web http://alcoiparticipa.com, perquè aquestes puguin passar a la fase de valoració, cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de 50 avals rebuts per part dels veïns i veïnes que participen en el procés.

Cada persona amb el seu DNI pot avalar fins a cinc propostes, però només un aval per proposta.

El sistema de recollida de suports / avals a les propostes realitzades en línia, estarà obert des del moment que es realitza la proposta, es a dir, des del 28 de setembre fins al 18 d’octubre.

El Departament de Participació Ciutadana és l’encarregat de la canalització de les propostes ciutadanes.

Les seues principals funcions són:

 • Avaluació de l’procés de l’Pressupost Participatiu de l’any anterior i modificació si és procedent del present reglament per a la seva aplicació en la següent anualitat.
 • Desestimar les propostes que no reuneixen els criteris de viabilitat exposats en aquest guió.
 • Resolució de conflictes que es puguen produir al llarg del procés.
 • Assessorament als departaments de l’Ajuntament que tinguen propostes per valorar.
 • Priorització de les propostes d’acord amb el nombre de vots obtinguts.
 • Seguiment dels acords adoptats per a l’execució de les propostes.

La setmana del 19 al 25 d’octubre de 2020, l’equip del Departament de Participació Ciutadana s’encarregarà de recollir les propostes de les urnes i d’introduir-les en línia al sistema.

Del 26 al 29 d’octubre de 2020 és el període de classificació realitzat pel Departament de Participació Ciutadana de totes les propostes rebudes i els seus avals.

A partir del 2 de novembre de 2020 passaran les propostes als departaments competents perquè facen la valoració tècnica, administrativa i econòmica de les mateixes i si són viables, que es realitzarà fins al 22 de novembre.

Els tècnics municipals de cada departament faran una valoració individual de cada proposta rebuda. Aquesta valoració implica:

 • Determinar la viabilitat administrativa, tècnica i / o econòmica de les propostes.
 • Desestimar les propostes que no compleixen amb els criteris de viabilitat.
 • Realitzar una valoració econòmica de les propostes.

Les propostes que siguen desestimades per excedir del límit del pressupost econòmic destinat per als pressupostos participatius, es traslladaran als departaments municipals competents per si poden assumir-les en el seu pressupost ordinari, però no seran vinculants.

Del 23 al 24 de novembre, el departament de participació ciutadana recollirà les propostes valorades pels departaments municipals i confeccionarà el llistat de propostes que surten a votació, així com el llistat de les propostes desestimades pels tècnics municipals.

Un cop recollides totes les propostes que compten amb un suport de 50 avals, revisades pel Departament de Participació Ciutadana, valorades pels tècnics dels departaments municipals competents i que siguin viables, es faran públiques per a la seva votació a partir del 25 de novembre.

Les primeres propostes de la llista de votació seran aquelles formulades i seleccionades pels tallers participatius i comptaran amb un segell d’autenticació.

Les propostes es podran votar a partir de les 12:00h de el 25 de novembre fins a les 00:00h del dia 8 de desembre de 2020.

Per poder votar caldrà el DNI i un correu electrònic vàlid. Es comprovarà que el DNI és correcte i que està en el cens com a votant (persones majors de 16 anys i empadronades a la ciutat d’Alcoi a data 28 de setembre de 2020).

Cada persona podrà votar fins a cinc propostes, de les quals màxim tres seran per a propostes d’inversió.

Els resultats de les votacions de les propostes s’anunciarà abans del 22 de desembre de 2020.

No hi ha un nombre de propostes concret. Cada proposta té un cost aproximat i en aquest procés es seleccionaran les propostes més votades fins arribar als 320.000 € consignats per a inversions i 80.000 € consignats per a despesa corrent.

CALENDARITZACIÓ

Per a la realització de l’Pressupost Participatiu a Alcoi, el calendari previst és el següent:

 • Del 7 de setembre al 27 de setembre de 2020 – Campanya publicitària Pressupostos Participatius 2021.
 • De les 12:00h del 28 de setembre a les 00:00h del dia 18 d’octubre de 2020: Període recollida de propostes, via
  • Online, a la pàgina web http://alcoiparticipa.com/
  • A les urnes.
  • En els tallers participatius:
  • un els dies 6 i 8 d’octubre en horari de 18:00 a 20:00 hores.
  • un els dies 13 i 15 d’octubre en horari de 18:00 a 20:00 hores.

Es realitzaran a la sala multiusos de el Centre Cervantes Jove (CCJ) situat al carrer Alzamora, nº1.

 • Del 19 d’octubre al 25 d’octubre: assessorament informatiu de l’equip tècnic de l’Ajuntament de les propostes treballades en els tallers.
 • Del 28 de setembre fins al 25 d’octubre: recollida de suports / avals a les propostes realitzades en línia i en les urnes.

Les propostes podran rebre avals des del mateix moment que siguen formulades.

 • Del 26 al 29 d’octubre de 2020: Període de classificació realitzada pel Departament de Participació Ciutadana de les propostes rebudes.
 • 2 de novembre de 2020: Passar les propostes als departaments competents perquè facen la valoració tècnica de les mateixes.
 • Del 2 de novembre al 22 de novembre de 2020: Període de valoració de les propostes per part dels tècnics municipals.
 • Dies 3 i 5 de novembre: taller de priorització de propostes.
 • Del 23 al 24 de novembre: Confecció de la llista de propostes per a votació i de les desestimades.
 • De les 12:00h del 25 de novembre a les 00:00h del dia 8 de desembre de 2020: Període de votacions de les propostes.
 • Els resultats de les votacions de les propostes s’anunciaran abans del 22 de desembre de 2020.

 

 

Et mantenim informat
Participar és important.
Per a que no se't passen les dates, t'enviem correus amb tota la informació.
Enviar