Els pressupostos participatius són uns processos democràtics en els quals la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal. Les persones que participen a plantegen propostes, passen diverses fases de suports, avaluació i votació, i l’Ajuntament duu a terme els projectes més votats per la ciutadania a partir de l’any següent.

L’objectiu principal és conformar una ciutadania activa amb la ciutat. A més, amb els pressupostos participatius, s’estableix una priorització de les demandes i necessitats de les veïnes i veïns d’ Alcoi sobre les inversions de l’Ajuntament. L’obertura d’una part de la gestió municipal pretén millorar la relació entre ciutadania i administració, facilitar la transparència, permetent un aprofundiment democràtic en les institucions públiques, potenciant la intel·ligència col·lectiva, democratitzant la presa de decisions i fomentant el diàleg entre veïnes i veïns.

El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l’exercici (any natural) amb l’aprovació del Ple municipal. A més, està estructurat amb la classificació: orgànica o per àrees, funcional i econòmica (ingressos/despeses), i dins d’aquesta, per capítols.

Per una part, els capítols dels ingressos són: impostos directes, impostos indirectes, taxes, preus públics i altres ingressos, transferències corrents, ingressos patrimonials, alienació d’inversions, transferències de capital, actius i passius financers. Per altra part, els capítols de les despeses són: despeses de personal, de corrents en bens i serveis, financers, transferències corrents, inversions reals, transferències de capital, actiu i passius financers.

Enllaç

Els pressupostos participatius que es decideixen en 2018 i s’executaran a partir de 2019 estan dotats amb 400.000€. Aquesta quantitat es dividirà en dues parts: 320.000€ que es destinaran a inversions, i 80.000€ destinats a despeses corrents en bens i serveis.

Totes les persones empadronades a Alcoi i majors de 16 anys podran proposar i votar les propostes d’inversió per al municipi presentades de manera individual.

Les propostes han de ser de competència municipal i han d’encaixar com a inversions que resulten viables tècnica i jurídicament amb una duració superior al exercici pressupostari (12 mesos), com poden ser la creació/reposició/reforma d’ infraestructures: carrils bici, il·luminació, mobiliari urbà, adequació de solars, etc.

En canvi, els no finançables serien: subvencions, contractació de personal, concessions de beques… A més, l’Ajuntament d’Alcoi, destinarà un percentatge a actuacions considerades com a despeses en bens corrents i servicis, com podria ser: concerts, activitats culturals, campanyes educatives, així com la contractació d’estudis i treballs tècnics, entre altres.

El número de propostes que pot realitzar, de manera individual, qualsevol ciutadà d’Alcoi, serà infinit.

 1. Ser competència de l’Ajuntament d’Alcoi. Hi ha una sèrie d’actuacions que depenen d’altres administracions.
 2. Ser legal. S’estudiarà si hi ha alguna normativa que siga contrària a dur a terme la proposta, o si atempta contra el ben comú o té algun contingut difamatori o discriminatori.
 3. Ser rellevant i d’interès general. La proposta ha de cercar el bé de tota la ciutat, Districte o d’un col·lectiu ampli i no perseguir interessos particulars.
 4. Ser viable. S’estudiarà si la proposta és viable tècnicament i no es preveu algun impediment per a dur-la a terme.

Segons, l’article 33 del Capítol V de  la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, els municipis tenen competències pròpies en les següents matèries:

 1. Seguretat en llocs públics.
 2. Ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes.
 3. Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
 4. Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística; promoció i gestió d’habitatges; parcs i jardins, desenvolupament d’espais comercials urbans, pavimentació de vies públiques urbanes i conservació de camins i vies rurals, excepte les pecuàries.
 5. Patrimoni històric-artístic.
 6. Protecció del medi ambient.
 7. Comerç local, mercats i venda no sedentària i defensa dels usuaris i consumidors.
 8. Protecció de la salubritat pública.
 9. Participació en la gestió de l’atenció primària de la salut.
 10. Cementeris i serveis funeraris.
 11. Prestació dels serveis socials, promoció, reinserció social i promoció de polítiques que permeten avançar en la igualtat efectiva d’homes i dones.
 12. Subministrament d’aigua, incloent la de consum humà i enllumenat públic; serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, clavegueram i tractament d’aigües residuals.
 13. Transport públic de viatgers.
 14. Activitats o instal·lacions culturals i esportives; ocupació del temps lliure; turisme.
 15. Participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’administració educativa en la creació, construcció i sosteniment dels centres docents públics, intervenir en els seus òrgans de gestió i participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria; la conservació, manteniment i vigilància dels edificis i recintes dels col·legis públics d’educació infantil, educació primària i educació especial; cooperar amb l’administració educativa en l’obtenció de solars per a la construcció de nous centres públics.
 16. Seguretat alimentària, escorxadors, fires i proveïments.
 17. Recollida i gestió d’animals vagabunds i abandonats.
 18. Gestió i adjudicació de pastures.

Gestió i manteniment d’infraestructura i serveis comuns d’interès agrari, a través dels Consells Locals Agraris.

 • Creació de noves infraestructures com parcs, sengles per als vianants, banys públics, senyalització inclusiva, carrils bici, mobiliari urbà, il·luminació, zones enjardinades, arbres i jardineres, fonts, clavegueram, il·luminació pública, etc.
 • Reposició d’infraestructures com l’adequació de solars, remodelació de vials i de la seua senyalització, reforma d’il·luminació, remodelació de parcs, zones verdes, reposició de fonts, reposició de mobiliari urbà, d’equipaments esportius, etc.
 • Reforma i dotació d’equipaments per a edificis, instal·lacions públiques i infraestructures socials, a més de la millora del patrimoni històric cultural y natural, com per exemple: espais infantils adaptats o nous usos d’espais existents.
 • Activitats culturals com concerts
 • Campanyes educatives
 • Contractació d’estudis i treballs tècnics
 • Construcció de col·legis, centres de salut, instituts…
 • Construcció d’infraestructures de carreteres d’accés a Alcoi
 • Inversions en solars o terrenys no municipals
 • Contractació de personal
 • Manteniment, conservació o neteja d’edificis i parts
 • Subvencions i ajudes a famílies, institucions sense ànim de lucre, fundacions, empreses privades, concessió de beques, premis, assistència benèfica, etc
 • Ampliació de l’horari del servei d’autobusos o modificació de rutes.

Obert a la Ciutadania

Data: 13 de setembre 2018

Horari: De 19:00 a 20:30 hores

Localització: Àgora, Plaça Ramón y Cajal,6, 03801, Alcoi, Alacant

No és necessari realitzar una descripció tècnica complexa, pots fer la proposta descrivint-la amb les teues pròpies paraules. Encara que quant millor ho expliques, més fàcil serà per a l’Ajuntament avaluar-la:

 • Títol. Ha de portar les dades més representatives de la teua proposta, ja que va a ser el que la ciutadania veja.
 • Descripció. Com més detallada siga la teua descripció (què proposes, quantes unitats, on se situaria…), més fàcil serà per a l’Ajuntament avaluar la teua proposta i per a la ciutadania decidir votar-la
 • Motius pels quals es presenta.

També podràs, si així ho desitges, adjuntar documents.

Del 5 al 30 de setembre de 2018

1. No és una inversió o despesa corrent (programa/activitat/campanya/…)
2. El seu cost aproximat supera els 320.000 €. o 80.000€ respectivament.
3. Proposta duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
4. Per excessives dificultats tècniques o administratives o per l’ambigüitat de la proposta.
5. No és competència municipal.
6. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius.
7. Altres: han d’estar raonades.
8. No s’estima adequada.
9. Pendent realització procés participatiu.

Criteris per a la valoració de propostes d’inversió:

 1. Proposta concreta, de fàcil execució que genere oportunitats a la zona per millorar-la i potenciar-la.
 2. Beneficiant al major nombre de ciutadans i ciutadanes.
 3. Millor de la zona.
 4. Equilibri entre barris.
 5. Major importància propostes socials.

Criteris per valorar les propostes de despesa corrent (programa, activitat, campanya, …):

 1. Proposta concreta, de fàcil execució que genere oportunitats a la zona per millorar-la i potenciar-la.
 2. Inclusiva, és a dir, que promogui la igualtat de gènere i que arribe al major nombre de col·lectius amb diversitat funcional (accessibilitat).
 3. Representativitat, beneficiant al major nombre de ciutadans/ciutadanes però que no provoque desequilibris entre barris.
 4. Caràcter innovador amb una idea novedosa i original.
 5. Sostenibilitat amb una continuïtat a llarg termini en àmbits socials, econòmics i territorials.
Et mantenim informat
Participar és important.
Per a que no se't passen les dates, t'enviem correus amb tota la informació.
Enviar