INTRODUCCIÓ

Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant un procés democràtic en què la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal.

Els Pressupostos Participatius tenen com a objectiu principal la participació directa de la ciutadania en aquest procés, a fi d’establir les seues demandes i preocupacions principals en matèria d’inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual de l’any següent.

La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per al 2021 és de 400.000 €, dels quals 320.000 € van destinats a propostes d’inversió i 80.000 € a propostes de despesa corrent en béns i serveis (projectes de sensibilització, activitats).

L’objectiu principal és conformar una ciutadania activa amb la ciutat. A més, amb els pressupostos participatius, s’estableix una priorització de les demandes i necessitats de les veïnes i veïns d’Alcoi sobre les inversions de l’Ajuntament. L’obertura d’una part de la gestió municipal pretén millorar la relació entre ciutadania i administració, facilitar la transparència, permetent un aprofundiment democràtic en les institucions públiques, potenciant la intel·ligència col·lectiva, democratitzant la presa de decisions i fomentant el diàleg entre veïnes i veïns.

El Pressupost Participatiu fomenta la participació directa dels veïns i veïnes a fi d’establir les necessitats quotidianes principals de la ciutat, i incloure-les en el pressupost anual del municipi, prioritzant les més importants i realitzant un seguiment dels compromisos obtinguts.

A més de decidir una part del pressupost municipal, els Pressupostos Participatius pretenen també:

• Promoure que la ciutadania puga convertir-se en protagonista activa del que ocorre a la ciutat, aprofundint així en una democràcia participativa, de presa de decisions.

• Buscar, entre tots i totes, solucions que es corresponguen amb les necessitats i desitjos reals que tenim. 

 • Aconseguir una major transparència, eficiència i eficàcia en la gestió municipal, en compartir entre representants polítics, personal tècnic i ciutadania el debat sobre en què es gastaran els nostres impostos.

• Fomentar la reflexió activa i la solidaritat a fi que els veïns i veïnes tinguen l’oportunitat de conéixer i dialogar sobre els problemes i demandes de la resta.

• Millorar la comunicació entre administració i ciutadania, generant espais de debat entre representants polítics, veïnes i veïns, col·lectius, i personal tècnic.

D’una banda, els capítols dels ingressos són: impostos directes, impostos indirectes, taxes, preus públics i altres ingressos, transferències corrents, ingressos patrimonials, transferències de capital, actius i passius financers. D’altra banda, els capítols de les depeses són: despeses de personal, corrents en béns i serveis, financers, transferències corrents, inversions reals, transferències de capital, actiu i passius financers.

Els pressupostos participatius que es decideixen en 2021, s’executaran a partir de 2022. Estan dotats amb 400.000 €. Aquesta quantitat es dividirà en dues parts: 320.000 € que es destinaran a inversions, i 80.000 € destinats a despeses corrents en béns i serveis.

La participació en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a la ciutat d’Alcoi el dia 27 de setembre de 2021.

El Presuppost participatiu és un procés obert i de caràcter universal per a tota la ciutadania. Qulsevol persona pot assitir als tallers, realitzar propostes i votar.

Empoderament de la ciutadania, informació pública, transparència, igualtat, inclusió, perspectiva de gènere, solidaritat territorial i rendició de compters.

A més, tamé es basen en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible:

1.Fi de la pobresa

2.Fam zero

3.Salut i benestar

4.Educació de qualitat

5.Igualtat de gènere

6.Aigua neta i sanejament

7.Energia assequible i no contaminant

8.Treball decent i creixement econòmic

9.Indústria, innovació i infraestructures

10.Reducció de les desigualtats

11.Ciutats i comunitats sostenibles

12.Acció pel clima

13.Producció i consums responsables

14.Protegir la vida submarina

15.Protegir els ecosistemes terrestres

16.Pau justícia i institucions sòlides

17.Aliances per a aconseguir els objectius

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies: en els tallers participatius, en les urnes, o  telemàticament (a través de la pàgina web).

Les propostes en línia són individuals i s’hauran de presentar amb el DNI.

Per a les propostes presentades en les urnes, hi haurà un imprés en què es podrà presentar la proposta, tot indicant el DNI.

INICI CAMPANYA PUBLICITÀRIA

Del 6 al 26 de setembre de 2021 es desenvoluparà la primera fase de la campanya publicitària de Pressupostos Participatius 2021.

LES PROPOSTES

Les propostes podran ser d’inversió o de despesa corrent. Estarien englobades en quatre àmbits:

Popostes d’inversió:

A) MOBILITAT-ACCESSIBILITAT: Estacionaments de bicicletes, carril bici, pas de vianants, semàfors, zones d’estacionament per a vehicles, accessos a la ciutat, il·luminació viària.

B) CREACIÓ/ MILLORA D’ESPAIS OBERTS I PÚBLICS: Zones per a gossos, horts socials i escolars, repoblació, paratges i espais naturals, solars i places, creació de nous espais, millora en parc o jardí.

C) EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES: Papereres, mobiliari de paratges naturals, mobiliari de parcs i jardins, innovació i noves tecnologies, altres.

Propostes de despesa corrent:

D) PROJECTES MUNICIPALS: Campanyes educatives, de sensibilització, informatives, de coordinació de serveis, etc.

Activitats Socioculturals (formatives, recreatives, lúdiques, etc).

Jornades de conscienciació, trobades culturals, exposicions, cursos de formació, estudis.

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies: presencialment en els tallers participatius, en les urnes o telemàticament (a través de la pàgina web).

Cada persona podrà presentar un nombre màxim de 5 propostes. Haurà d’identificar-se amb el seu DNI, per a l’opció presencial en les urnes i per a l’opció en línia.

El període de presentació de propostes en les urnes serà des de les 12.00 h del dia 27 de setembre fins a les 00.00 h del dia 17 d’octubre de 2021.

Les propostes han de:

 • Ser concretes, de fàcil execució que genere oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la.
 • Beneficiar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, sense provocar desequilibris entre els barris.
 • Ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 • Ser sostenibles en els àmbits socials, econòmics i territorials. Que tinga continuïtat a llarg termini.
 • Estar basades en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquelles propostes que estiguen incloses dins dels criteris de no-viabilitat recollits en aquest guió, no passaran a la fase de valoració ni a la de votació. Aquelles que siguen factibles de reformulació per a ser viables, seran comunicades a la persona que les proposa via email.

Els criteris de no-viabilitat d’una proposta són els següents:

 1. No és una inversió o una despesa corrent en béns o serveis.
 2. El seu cost aproximat supera els 320.000 € o 80.000 € respectivament.
 3. Està duplicada: ja s’ha fet o es farà per part de l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
 4. No és competència municipal.
 5. No es considera adequada i/o viable per l’equip tècnic municipal competent en eixa proposta.
 6. Està considerada com un servei bàsic que ha de prestar l’Ajuntament, recollida en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 7. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius. A més d’un impacte ecològic negatiu.
 8. Està pendent de realització d’un procés participatiu perquè ja ha sigut seleccionada en altres anys o en fase d’execució.

En els següents punts d’ubicació hi hauran fullets per omplir les propostes de la ciutadania de manera física:

NOTA: En cas de declaració d’estat d’alarma sanitària o de confinament, es reduiran les urnes a aquells espais que romanguen oberts i sempre garantint les mesures de prevenció a fi de protegir la salut publica.

Les propostes són individuals i s’haurà de fer constar el DNI de la persona que la presenta. La setmana del 18 al 24 d’octubre de 2021 l’equip del Departament de Participació Ciutadana s’encarregarà d’arreplegar les propostes de les urnes i d’introduir-les en línia al sistema per a que la ciutadania puga fer els avals a aquestes.

La setmana del 25 al 31 d’octubre es farà la primera classificació de les propostes, per a descartar aquelles que s’estimen que no són viables perquè reuneixen algun dels criteris de no-viabilitat. La resta de propostes passaran a ser valorades pels tècnics i personal competent dels distints departaments de l’Ajuntament d’Alcoi a partir del dia 2 de novembre de 2021.

Por internet a la pàgina web http://alcoiparticipa.com

Sistema d’avals/suports de les propostes presencials i via online.

Una vegada realitzades les propostes en la pàgina web http://alcoiparticipa.com, perquè

aquestes puguen passar a la fase de valoració, cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de 50 avals rebuts per part dels veïns i les veïnes que participen en el procés.

Cada persona amb el seu DNI pot avalar fins a cinc propostes, però només un aval per proposta.

El sistema de recollida de suports/avals a les propostes realitzades en línia, estarà obert des del moment en què es realitza la proposta, és a dir, des del 27 de setembre fins al 24 d’octubre.

Es defineixen com a grups de treball voluntari integrats per la ciutadania, on es treballaran, en una primera part, les necessitats de la ciutat i en una segona es faran les propostes que milloren el global de la ciutat, d’acord amb els criteris del bé comú, de la representativitat, de la inclusió, sostenibilitat, innovació.

Qualsevol ciutadà o ciutadana que ho desitge pot participar en els tallers oberts a la ciutadania, de la mateixa manera, qualsevol col·lectiu social de la ciutat podrà col·laborar en la promoció i recollida de propostes ciutadanes. Les votacions es realitzaran a títol individual.

Es realitzaran diferents tallers participatius:

1. Per a detecció de necessitats els dies:

 •   4  d’octubre en horari de 18:00 a 20:00 hores a la AA.VV. Batoi / AA.VV. Font Roja
 •   5 d’octubre en horari de 18:00 a 20:00 hores a la AA.VV. Batoi / AA.VV. Font Roja
 •   6 d’octubre en horari de 18:00 a 20:00 hores, via online a través d’una plataforma virtual

2. Per a la formulació de propostes els dies:

 • 25 d’octubre en horari de 18:00 a 20:00 hores a la AA.VV. Batoi / AA.VV. Font Roja
 • 26 d’octubre en horari de 18:00 a 20:00 hores a la AA.VV. Batoi / AA.VV. Font Roja
 • 27 d’octubre en horari de 18:00 a 20:00 hores, via online a través d’una plataforma virtual

Del 25 d’octubre al 14 de novembre es realitzarà un assessorament informatiu per part de l’equip tècnic de l’Ajuntament de les propostes treballades en els tallers. Aquest assessorament suposa la revisió de les propostes, on es comunica la viabilitat de les propostes per motius tècnics u econòmics o perquè no segueixen alguns dels criteris de viabilitat. Al mateix temps, s’aconsellaran idees i reformulacions perquè les propostes siguen més viables.

3. Una vegada treballades les propostes i amb la presentació de l’assessorament informatiu de l’equip tècnic de l’Ajuntament, es realitzarà un taller de concreció, redisseny i priorització de les propostes els dies:

 • 22 de novembre en horari de 18.00 a 20.00 hores a la AA.VV. Batoi / AA.VV. Font Roja
 • 23 de novembre en horari de 18.00 a 20.00 hores a la AA.VV. Batoi / AA.VV. Font Roja
 • 24 de novembre en horari de 18.00 a 20.00 hores, via online a través d’una plataforma virtual

Les propostes que siguen seleccionades (d’acord amb els criteris de priorització) obtindran un segell d’autentificació i passaran a ser les primeres en la llista de les votacions. No necessitaran els 50 avals.

Tant per al sistema d’urnes com per als tallers participatius, es tindran sempre en compte les recomanacions del Ministeri de Sanitat i es compliran estrictament les mesures de protecció bàsiques i recomanacions establides per a protegir la salut i seguretat dels ciutadans i contindre la propagació de la COVID-19.

Un cop realitzades les propostes a la pàgina web http://alcoiparticipa.com, perquè aquestes puguin passar a la fase de valoració, cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de 50 avals rebuts per part dels veïns i veïnes que participen en el procés.

Cada persona amb el seu DNI pot avalar fins a cinc propostes, però només un aval per proposta.

El sistema de recollida de suports / avals a les propostes realitzades en línia, estarà obert des del moment que es realitza la proposta, es a dir, des del 27 de setembre fins al 24 d’octubre.

El Departament de Participació Ciutadana és l’encarregat de la canalització de les propostes ciutadanes.

Les seues funcions principals són:

 • Avaluació del procés del Pressupost Participatiu de l’any anterior i modificació, si és procedent, del present reglament per a la seua aplicació en l’anualitat següent.
 • Desestimar les propostes que no posseïsquen els criteris de viabilitat exposats en aquest guió.
 • Resolució de conflictes que pogueren produir-se al llarg del procés.
 • Assessorament als departaments de l’Ajuntament que tinguen propostes per a valorar.
 • Priorització de les propostes d’acord amb el nombre de vots obtinguts.
 • Seguiment dels acords adoptats per a l’execució de les propostes.
 • Seguiment de les propostes desestimades i de la reformulació per a que siguen viables.

Del 18 d’octubre al 24 d’octubre de 2021, l’equip del Departament de Participació Ciutadana s’encarregarà de recollir les propostes de les urnes i d’introduir-les en línia al sistema.

Del 25 al 31 d’octubre de 2021 és el període de classificació realitzat pel Departament de Participació Ciutadana de totes les propostes rebudes i els seus avals.

A partir del 2 de novembre de 2021 es passaran les propostes als departaments competents perquè valoren la seua viabilitat i facen la corresponent valoració tècnica, administrativa i econòmica d’aquestes, fins al 21 de novembre.

Els tècnics municipals de cada departament faran una valoració individual de cada proposta rebuda. Aquesta valoració implica:

 • Determinar la viabilitat administrativa, tècnica i/o econòmica de les propostes.
 • Desestimar les propostes que no complisquen amb els criteris de viabilitat.
 • Realitzar una valoració econòmica de les propostes.

Les propostes que siguen desestimades per excedir el límit del pressupost econòmic destinat per als pressupostos participatius, es traslladaran als departaments municipals competents per si poden assumir-les amb el seu pressupost ordinari, però no seran vinculants.

Del 22 al 30 de novembre, el Departament de Participació Ciutadana recollirà les propostes valorades pels departaments municipals i confeccionarà la llista de propostes que ixen a votació, així com la llista de les propostes desestimades pels tècnics municipals.

Una vegada recollides totes les propostes que disposen d’un suport de 50 avals, revisades pel Departament de Participació Ciutadana, valorades pels tècnics dels  departaments municipals competents i que siguen viables, es faran publiques per a la seua votació a partir de l’1 de desembre.

Les primeres propostes de la llista de votació seran aquelles formulades i seleccionades pels tallers participatius i disposaran d’un segell d’autentificació.

Les propostes es podran votar a partir de les 12.00 h de l’1 de desembre fins a les 00.00 h del dia 14 de desembre de 2021.

Per a poder votar serà necessari el DNI i una adreça electrònica vàlida. Es comprovarà que el DNI és correcte i que està en el cens com a votant (persones majors de 16 anys i empadronades a la ciutat d’Alcoi el dia 27 de setembre de 2021).

Cada persona podrà votar fins a cinc propostes, de les quals un màxim de tres seran per a propostes d’inversió.

Els resultats de les votacions de les propostes s’anunciarà abans del 31 de desembre de 2021.

No hi ha un nombre de propostes concret. Cada proposta té un cost aproximat i en aquest procés se seleccionaran les propostes més votades fins arribar als 320.000 € consignats per a inversions i 80.000 € consignats per a despesa corrent.

CALENDARITZACIÓ

Per a la realització del Pressupost Participatiu a Alcoi, el calendari previst és el següent:

 • Del 6 al 26 de setembre de 2021: es desenvoluparà la primera fase de la campanya publicitària.
 • De les 12.00 h del 27 de setembre a les 00.00 h del dia 17 d’octubre de 2021: Període de recollida de propostes, via:

– En línia, en la pàgina web http://alcoiparticipa.com/

– En les urnes.

– En els tallers participatius.

 • Del 25 d’octubre al 14 de novembre: assessorament informatiu de l’equip tècnic de l’Ajuntament de les propostes treballades en els tallers.
 • Del 2 de novembre al 21 de novembre de 2021: Període de valoració de les propostes per part dels tècnics municipals.
 • Del 22 al 30 de novembre: Reformulació de propostes no viables i confecció de la llista de propostes per a votació.
 • De les 12.00 h de l’1 de desembre a les 00.00 h del dia 14 de desembre de 2021: Període de votacions de les propostes.
 • Els resultats de les votacions de les propostes s’anunciaran abans del 31 de desembre de 2021.

 

 

Et mantenim informat
Participar és important.
Per a que no se't passen les dates, t'enviem correus amb tota la informació.
Enviar